ANA SƏHİFƏ Sayta başqa dillərdə baxa bilərsiz:

"Hz.Peyğəmbər (səv), insanların ən xeyirlisi insanların faydalı olanıdır"

Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərə itaət edin və əməllərinizi puç etməyin!

(Muhəmməd surəsi / 33)

◊   PEYĞƏMBƏRİMİZ (SƏV)'İN GƏLƏCƏYƏ DAİR VERDİYİ XƏBƏRLƏR  

Hər insanın, hər cəmiyyətin və hər ölkənin bir qədəri vardır. Dünya üzərində hələ heç bir insan yaradılmamışdan, hər insanın gələcəkdə nələr yaşayacağı, bir ölkənin hansı hadisələrə şahid olacağı, bir cəmiyyətin keçirəcəyi mərhələlər və bu kimi hər hadisə Allah qatında bütün detalları ilə təyin olunmuşdur. Ancaq insanlar, əvvəldən təyin olunmuş, Allahın qatında yaşanmış və hətta bitmiş olan bu hadisələrin heç birindən xəbərdar olmazlar. Bunları, ancaq yaşadıqca görər və bilərlər. Bu səbəbdən gələcək insanlar üçün qeybdir, yəni naməlum.

Ancaq Allah, bəzi qullarına qeybə dair bəzi məlumatlar verdiyini Quranda bildirmişdir. Bu insanlardan biri də Hz. Yusuf (əs)'dır. Hz. Yusuf (əs), zindanda olarkən, Allahın varlığının dəlillərini izah etdiyi iki yoldaşına belə demişdir:

O dedi: “Sizə veriləcək yemək gəlməmişdən əvvəl mən bunun yozumunu sizə bildirərəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiklərindəndir. Mən Allaha iman gətirməyən, özləri də axirəti inkar edən adamların dinindən uzaqlaşmışam.

(Yusuf Surəsi, 37)

Ayədə də bildirildiyi kimi, Hz. Yusuf (əs) qeybdən olan bir xəbəri bildiyini söyləyir. Bu, Allahın Hz. Yusuf (əs) 'a verdiyi bir elm və möcüzədir. Allah, Hz. Yusuf (əs)'a ayrıca yuxuları şərh etmə elmini də vermişdir. Hz. Yusuf (əs) Allahın diləməsi ilə-gələcəkdə olacaq bəzi hadisələri bilmişdir.

Hz. Yusuf (əs) 'a verilən elmin bir bənzəri başqa peyğəmbərlərə də verilmişdir. Allah ayələrdə, elçilərindən seçdiyi kəslərə qeyb xəbərlərini açıqlayacağını belə bildirmişdir:

O, qeybi Biləndir və Öz qeybini heç kəsə açmaz; razı qaldığı elçidən başqa. Həqiqətən, O, onların önündə və arxasında gözətçilər qoyur ki,

(Cin surəsi, 26-27)

Əlbəttə Rəbbimiz Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə də qeybə aid bir çox xəbər vermişdir. Peyğəmbərimiz (səv) həm keçmişdə meydana gələn və kimsənin bilmədiyi hadisələri, həm də gələcəkdə reallaşacaq olan bir çox hadisəni Allahın bildirməsi ilə öyrənmişdir. Bir ayədə Allah bu həqiqəti belə xəbər verir:

Bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Onlar hiylə quraraq işlərinə qərar verdikləri zaman sən onların yanında deyildin.

(Yusuf Surəsi, 102)

Bu hissədə, Allahın, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə həm Quran vasitəçiliyi ilə, həm də özünə xüsusi olaraq bildirdiyi və Peyğəmbərimiz (səv) hədisləri vasitəsilə bizə çatan bu qeyb xəbərlərindən bir neçəsinə yer veriləcək. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Quran Möcüzələri, Harun Yəhya, Vural Nəşriyyat)

Bu xəbərlərin bir çoxu reallaşmışdır və insanlar da bu möcüzəyə şahid olublar. Bu, həm Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in Allahın elçisi olduğunu, həm də Quranın Allahın sözü olduğunu göstərən dəlillərdən biridir.

Kitabdan özlərinə pay verilmiş kəsləri görmürsənmi ki, onlar azğınlığı satın alıblar və sizi də (doğru) yoldan azdırmaq istəyirlər?

(Nisa Surəsi, 44)

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (səv)'Ə QURAN İLƏ VERİLƏN qeyb xəbərlərİnİN BƏZİLƏRİ

Əlif. Ləm. Mim. Rumlular məğlub edildilər; ən aşağı (və ya ən yaxın) bir yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar; bir neçə il ərzində. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər;

(Rum Surəsi, 1-4)

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə Quran vasitəçiliyi ilə gələcək haqqında verilən xəbərlərdən biri, Rum surəsində də bildirilir. Bu ayələrdə Bizans İmperatorluğunun bir məğlubiyyətə uğradığı, amma çox qısa bir zaman sonra təkrar qalib gələcəyi bildirilmişdir.

Bu ayələr, Xristian olan Bizanslıların, bütpərəst bir cəmiyyət olan Farslar qarşısında çox ağır bir məğlubiyyətindən təxminən 7 il sonra, MS 620-ci illərdə endirilmişdi. Və ayələrdə Bizansın çox yaxında qalib gələcəyi xəbər verilirdi. Halbuki o ərəfələrdə Bizans o qədər böyük itkilərə məruz qalmışdı  ki, təkrar qalib gəlməsi və ayaqda qalması belə qeyri-mümkün idi. Tək Farslar deyil Avarlar, Slavlar və Lombardlar da Bizans dövlətinə qarşı böyük təhdid meydana gətirirdi. Avarlar İstanbula qədər gəlmişdilər. Bizans Kralı Herakl, ordunun xərclərini qarşılaya bilmək üçün kilsələrdəki qızıl və gümüş bəzək əşyalarının əridilib pula çevrilməsini əmr etmişdi. Hətta bunlar da çatmayınca bürüncdən heykəllər belə pul istehsalı üçün əridilməyə başlanmışdı. Bir çox qubernator, Kral Herakla üsyan etmiş, imperatorluq parçalanmaq həddinə gəlmişdi. Əvvəldən Bizans torpağı olan Mesopotamiya, Kilikiya, Suriya, Fələstin, Misir və Ermənistan, bütpərəst Farsların işğalı altına girmişti.

Qısacası, hər kəs Bizansın yox olmasını gözləyirdi. Amma tam bu dövrdə, Rum surəsinin ilk ayələri vəhy edildi və Bizansın doqquz il keçmədən yenidən qalib gələcəyi xəbər verildi. Bu qalibiyyət elə qeyri-mümkün görünürdü ki, ərəb müşrikləri Quranda xəbər verilən bu zəfərin, əsla həyata keçməyəcəyini düşünürdülər.

Ancaq Quranın bütün xəbərləri kimi bu da şübhəsiz ki, baş verdi. Rum surəsinin ilk ayələrinin göndərilməsindən təxminən 7 il sonra, MS 627-ci ilin dekabr ayında, Bizans və Fars İmperatorluqları arasında Ninova xarabalıqları yaxınlığında böyük bir döyüş oldu. Və bu dəfə Bizans ordusu, Farsları məğlubiyyətə uğratdı. Bir neçə ay sonra da Farslar işğal etdikləri yerləri Bizansa geri verən bir razılaşma imzalamaq məcburiyyətində qaldılar. Beləcə Allahın Quran ilə Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə bildirdiyi "Rumun zəfəri", möcüzəvi bir şəkildə gerçək oldu.

Bu ayələrdə iştirak edən bir başqa möcüzə də, o dövrdə kimsənin təsbit etməsinin mümkün olmadığı coğrafi bir həqiqətin xəbər verilməsidir.

Rum surəsinin 3-cü ayəsində, Rumların "Dünyanın ən alçaq yerində" məğlub olduqları ifadə edilir. Ərəbcəsi "Ədna əl-ard" olan bu ifadə, bəzi tərcümələrdə "yaxın bir yer" olaraq da tərcümə edilir. Ancaq bu tərcümə, orijinal ifadənin tam qarşılığı deyil, məcazi bir şərhidir. "Ədna" sözü Ərəbcədə "alçaq" demək olan "dəni" sözündən törəmişdir və "ən alçaq" mənasını verir. "Ard" isə yer üzü deməkdir. Bu səbəbdən "Ədna əl-ard" ifadəsi də "yer üzünün ən alçaq yeri" mənasını verir.

Bizans İmperatorluğu ilə Farslar arasındakı döyüş, yer üzünün həqiqətən ən alçaq nöqtəsində reallaşmışdır. Bu döyüşün yeri, Suriya, Fələstin və indiki İordaniya torpaqlarının kəsişdiyi bölgədə Lut Gölü hövzəsinin ətrafında baş vermişdir. Və bilindiyi kimi dəniz səviyyəsindən 395 metr aşağıda olan Lut Gölü ətrafı, yer üzünün "ən alçaq" bölgəsidir. Yəni Rumlar, tam ayədə ifadə edildiyi kimi, "yer üzünün ən alçaq yeri" ndə məğlub olmuşdular.

Burada diqqət yetirilməsi lazım olan nöqtə, Lut Gölünün hövzəsinin, ancaq müasir dövrdəki ölçmələrlə müəyyən edilə bilməsidir. Daha əvvəl heç kimin Lut Gölünün dünyanın ən alçaq bölgəsi olduğunu bilməsi mümkün deyildi. Amma bu bölgə Quranda "yer üzünün ən alçaq yeri" olaraq təyin olunmuşdur. Bu, Quranın İlahi bir söz olduğunu və Peyğəmbərimiz (səv)'in Allahın Elçisi olduğunu göstərən dəlillərdən birini təşkil edir.

Rumlular məğlub edildilər; ən aşağı (və ya ən yaxın) bir yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar;

 (Rum Surəsi, 2-3)

Dəlillərimizdən bəzisini ona (Peyğəmbərə) göstərmək üçün Öz qulunu gecə vaxtı Məscidulharamdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiyimiz Məsciduləqsaya aparan (Allah) pak və müqəddəsdir. Həqiqətən, O, Eşidəndir, Görəndir.

(İsra Surəsi, 1)

Verdiyi nemətlərlə sına-maq üçün sizi yer üzünün xələfləri təyin edən, birinizi digərinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran Odur. Həqiqətən, sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Bilin ki, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir.

(Ənam Surəsi, 165)

Bu ayədə Allah, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)'i bir gecə Məscidi-Əqsaya apardığını və oranı göstərdiyini bildirir. Bu, çox böyük bir möcüzədir. Bilindiyi kimi, Məscid-i Haram Məkkədə, Məscid-i Əqsa isə Qüdsdədir Və Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), bu hadisə baş verdiyi vaxt Məkkədə olmuşdur. O dövrün şərtlərində isə, bir gecə içində Məkkədən Qüdsə getmək qeyri-mümkün idi. Ayrıca bunu da ifadə etməliyik ki, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)  Qüdsü və Məscidi Əqsanı daha əvvəl heç görməmişdir.

Səhəri  gün, bu böyük möcüzəni ətrafındakılara izah etdiyində, Məkkəli müşriklərin ona inanmadıqları və dəlil göstərməsini istədikləri rəvayət edilir. Qureyşlilərin içində Məscidi-Əqsanı görmüş olanlar olmuşdur və Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) Məscidi-Əqsanı təsvir etməsini istəmişlər, Özünə bununla əlaqədar suallar vermişdilər.

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), Məscid-i Əqsanı doğru olaraq izah etmişdir, müşriklər Peyğəmbərimiz (səv)'in Məscidi-Əqsanı eyni ilə təsvir etdiyini söyləmişlər, sonra da, o yoldan gəlməkdə olan karvanlar ilə qarşılaşıb qarşılaşmadığını soruşmuşdular. Peyğəmbərimiz (səv) bu suala: "Bəli, onun karvanlarıyla qarşılaşdım, Revhâ'da idi. Bir dəvə itirmişdilər axtarırdılar. Onların  yüklərinin içində  bir su qədəhi vardı. Susuzlamışdım onu ​​götürüb su içdim və yenə köhnədən olduğu kimi yerinə qoydum. Evə qayıdanda baxın qədəhdə suyu tapdılarmı? " buyurdu. Qureyşlilər, "Bu da digər bir əlamətdir" dedikdən sonra, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə karvanla əlaqədar detallar soruşmağa davam etmişlər. Peyğəmbərimiz (səv) isə, soruşulanların hamısına cavab vermiş və belə demişdir: "İçlərində bir adam qabaqda, boz rəngdə bir dəvə üzərində qoyulmuş iki tuluq var və bu gün günəşin doğulması ilə birlikdə gələcəklər". Bundan sonra: "Bu da digər bir ayədir" deyərək o gün sürətlə Seniyye'ye doğru yola çıxaraq günəşin doğuşunu gözlədikləri rəvayət edilməkdədir. Həqiqətən də günəşin doğulması ilə söz mövzusu karvanda görünmüşdür. Karvanın qarşısında isə eyni Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in təsvir etdiyi kimi bir boz dəvə də olmuşdur.

Allahın, Peyğəmbərimiz (səv)’ə, həyatı boyunca heç görmədiyi bir məkanı, oraya getmədən göstərməsi çox əhəmiyyətli bir möcüzədir. O dövrdə, Məkkədən Qüdsə  bir gecədə çatmanın qeyri-mümkün olması isə bu möcüzəni daha açıq və görülən hala gətirməkdədir.

Allah Öz Elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əmin-amanlıqla, başlarınızı qırxdırmış, (bəziləriniz də saçlarını) qısaltmış halda və qorxmadan Məscidul-Hərama daxil olacaqsınız. (Allah) sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq (Məkkəyə girməzdən əvvəl sizə) yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir.

 (Fəth Surəsi, 27)

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), Mədinədə ikən yuxusunda, möminlərin güvən içində Məscidi Harama girdiklərini və Kəbəni təvaf etdiklərini görmüş və möminləri bu xəbərlə müjdələmişdir. Çünki, Məkkədən Mədinəyə hicrət edən möminlər, o zamandan bəri Məkkəyə girməmişdilər. Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in bu yuxusunu şərhi üzərinə, rəvayətlərə görə, möminlər Məkkəyə ümrə niyyəti ilə getmişlər, ancaq müşriklər onların Məkkəyə girmələrinə icazə verməyiblər. Münafiqlər isə fitnə-fəsad salmaq üçün bunu fürsət bilmişlər, nə Kəbəyə gedə bildiklərini, nə də saçlarını təraş edə bildiklərini söyləyərək, Peyğəmbərimiz (səv)’in gördüyü yuxunu yalanlamağa çalışmışlar.

Allah, Peyğəmbərimiz (səv)’ə qatından bir kömək və dəstək olaraq Fəth surəsinin 27-ci ayəsini vəhy etmiş və yuxusunun doğru olduğunu, Allah əgər istəsə möminlərin Məkkəyə girə biləcəklərini bildirmişdir. Həqiqətən də, bir müddət sonra, əvvəl Hudeybiye sülhü və ardından gələn Məkkənin fəthi ilə, Müsəlmanlar, eyni ayədə bildirildiyi kimi inam içində Məscidi Harama girmişdilər. Beləcə Allah, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in əvvəldən xəbər verdiyi müjdənin həqiqət olduğunu göstərmişdir.

Burada əhəmiyyətli olan bir başqa nöqtə isə budur: Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) möminlərə bu müjdəni verdiyində, ortada heç belə bir vəziyyət yox idi. Hətta, şərtlər tam əksinə olduğunu göstərir, müşriklər möminləri qətiliklə Məkkəyə soxmamaqda qərarlı görünürdülər. Bu isə, ürəyində xəstəlik olanların, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in söylədiklərinə şübhə ilə baxmaqlarına səbəb olmuşdur. Ancaq Peyğəmbərimiz (səv) Allaha inanaraq, insanların nə deyəcəklərinə heç əhəmiyyət vermədən, Allahın özünə bildirdiyinə iman etmiş və bunu insanlara açıqlamışdır. Söylədiklərinin Quran ayələri ilə təsdiq edilməsi və yaxın bir gələcəkdə, söylədiklərinin reallaşması isə Peyğəmbərimiz (səv)'in və Quranın əhəmiyyətli bir möcüzəsidir.

Biz, Kitabda İsrail oğullarına: “Siz yer üzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz”(– deyə) xəbər verdik. İki fəsaddan birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə qüvvətli qullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb (sizi) axtarırdılar. Bu, yerinə yetirilmiş bir vəd idi. Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq, var-dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq.

(İsra Surəsi, 4-6)

İsra surəsindəki bu ayələrdə bildirildiyi kimi, İsrail oğulları yer üzündə iki dəfə fitnə-fəsad çıxaracaqlar. Bunlardan ilk "təxribat və qürurlu yüksəliş" lərinin sonra, Allah onların üzərinə güclü bir ordu göndərdiyini bildirir. Həqiqətən də, İsrail oğulları Hz. Yəhyanı öldürdükləri və Hz. İsanı öldürmək üçün tələ qurduqları dövrün, yəni qürurlu yüksəlişlərinin və təxribatçılıqlarının dərhal ardından, MS 70-ci ildə, Romalılar tərəfindən Qüdsdən sürgün edildilər. Qüdsdəki Hz. Süleyman məbədi isə darmadağın edilmişdir.

M.S. 70-ci ildə Fələstindən sürgündən sonra Yəhudilər bütün dünyaya yayılmışlar. Avropada olduqları ölkələrdə ümumiyyətlə kiçik görülmüş, çətin şərtlər altında yaşamışlar, hətta çox vaxt dinlərini gizləmək məcburiyyətində qalmışlar. Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə bu ayə vəhy olunduğu zaman da, Yəhudilər bu çətin şərtlər altında yaşamaqda idilər və bir dövlətləri belə yox idi. Ancaq Allah ayələrdə İsrailə təkrar güc verəcəyini xəbər vermişdir.

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in həyatda olduğu dövrdə olduqca uzaq və çətin bir ehtimal olaraq görünən bu hadisə, daha sonra tam olaraq reallaşdı. Yəhudilər, Fələstinə geri döndülər və 1948-ci ildə İsrail dövlətini qurdular. İsrailin günümüzdəki siyasi, əsgəri gücü və təsiri isə bilinən bir gerçəkdir.

İsrail oğulları ilə əlaqədar olan bu ayədə və digər ayələrdə əhəmiyyətli olan nöqtələrdən biri, o dövrdə qeyri-mümkün görünən və olmasına dair heç bir inkişaf və ya ipucu olmayan hadisələrin, irəlidə gerçəkləşəcəyinin xəbər verilməsidir. Əlbəttə bütün bunlar Quranın bir möcüzəsidir.

Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sirr verdi. O da bunu (onun digər zövcəsinə) xəbər verdikdə və Allah da bunu (Peyğəmbərə) aşkar etdikdə o, bunun bir qismini (sirr verdiyi) zövcəsinə bildirdi, digər qismindən isə vaz keçdi. (Peyğəmbər) bunu ona bildirdikdə (zövcəsi) dedi: “Bunu sənə kim xəbər verdi?” O dedi: “Bunu mənə (hər şeyi) Bilən, Xəbərdar olan (Allah) xəbər verdi!”

(Təhrim Surəsi, 3)

Bu ayədə bildirildiyi kimi, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) xanımlarından birinə bir sirr vermişdir. Ancaq O, bu sirri tutmayaraq, digərinə demişdi. Allah, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə, onların bu rəftarını bildirmiş və aralarındakı gizli danışmaları onlara xəbər vermişdir. Bundan sonra Peyğəmbər Əfəndimiz xanımlarına, aralarındakı gizli danışdıqlarını  bildiyini söyləmişdir.

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə İsrail təkrar güc qazanacaqlarını bildirən ayənin vəhy dönəmində de Musəviler çox çətin şərtlər altında yaşayırdılar və bir dövlətləri yox idi. Ancaq illər sonra Quranın bir möcüzəsi reallaşdı və 1948-ci ildə David mən-Gurion (solda) İsrail dövlətinin quruluşunu elan etdi.

Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sirr verdi. O da bunu (onun digər zövcəsinə) xəbər verdikdə və Allah da bunu (Peyğəmbərə) aşkar etdikdə o, bunun bir qismini (sirr verdiyi) zövcəsinə bildirdi, digər qismindən isə vaz keçdi. (Peyğəmbər) bunu ona bildirdikdə (zövcəsi) dedi: “Bunu sənə kim xəbər verdi?” O dedi: “Bunu mənə (hər şeyi) Bilən, Xəbərdar olan (Allah) xəbər verdi!”

(Təhrim Surəsi, 3)

 

PEYĞƏMBƏR əfəndİMİZİN hədİslərİndə bİldİrdİyİ qeyb xəbərlərİnİN BƏZİLƏRİ

"Sizlər Misiri fəth edəcəksiniz. Ora (pula)" kirat "deyilən yerdir. Oranın xalqına xeyr tövsiyə edin. Onların bir tərəf, bir də rəhm (haqqı) vardır."

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) hədisi-şəriflərində Misirin fəth ediləcəyini müjdələmişdir. Peyğəmbərimiz (səv) bu müjdəni verdiyi dövrdə Misir, Romalıların hakimiyyəti altında idi. Ayrıca, Müsəlmanların hələ çox böyük bir gücü yox idi. Ancaq, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in, bu sözləri həqiqət olmuş, özünün vəfatından çox zaman keçmədən, Hz. Ömər (ra) ın xəlifəliyi əsnasında, M.S. 641-ci ildə, Əmr bin As əmrindəki Müsəlmanlar tərəfindən Misir fəth edilmişdir.221 Bu hadisə, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in həyata keçən qeyb xəbərlərindən biridir.

"Kisra ölüncə, ondan başqa Kisra yoxdur. Sürüşsəyər də öldümü ondan sonra bir Sürüşsəyər yoxdur. Nəfsimi qüdrəti altında tutan Şəxsi Zülcelala and olsun, siz hər ikisinin də xəzinələrini Allah yolunda xərcləyəcəksiniz."

Bu hədis-i şərifdə keçən "Kisra" sözü, keçmişdə İran kralları üçün istifadə edilən bir addır. Sürüşsəyər (Sezar) sifəti isə, Roma İmperatoru üçün istifadə edilmişdi. Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), bu hər iki kralın sahib olduğu xəzinənin müsəlmanlara qalacağını müjdələmişdir.

Burada diqqət yetirilməsi lazım olan nöqtə, Peyğəmbərimiz (səv) in bu xəbəri müjdələdiyi dövrdə müsəlmanların əsgəri, iqtisadi və siyasi baxımdan, hələ belə böyük bir fəth etməyə güclərinin olmamasıdır. Ayrıca, bu dövrdə, İran və Bizans İmperatorluqları da, bütün Orta şərqə hakim ən güclü iki dövlət idi. Bu səbəbdən, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), bu iki fəthi xəbər verəndə belə bir siyasi vəziyyət söz mövzusu belə deyildi. Ancaq, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in xəbər verdiyi bu hadisələr də reallaşmışdır. Hz. Ömər zamanında İran fəth edilmiş və qənimətlərini əl qoyulmuşdur. Və bu fəthlə birlikdə Kisraların səltənəti sona çatmışdır.

Kayserin ölümü və xəzinələrinin müsəlmanlara qalması isə, əvvəlcə müsəlmanların Xəlifələr dövründə, Roma İmperatorluğuna aid çox əhəmiyyətli mərkəzləri fəth etmələri ilə reallaşmışdır. Hz. Əbubəkr dövründən başlayaraq, Kayserin rəhbərliyi altındakı İordaniya, Fələstin, Şam, Qüds, Suriya, Misir kimi əhəmiyyətli mərkəzlərin hamısı fəth edilmişdir. İstanbulun, 1453-cü ildə Osmanlı Padşahı Fateh Sultan Məmməd tərəfindən fəth edilməsi və Roma İmperatorluğunun yıxılmasını ardınca Sürüşsəyər ünvanı da tarixə gömülmüştür.

Amerikalı araşdırmaçı yazar M.G.S. Hodgson, İslamın macərası adlı kitabında, Müsəlmanların Bizans və İran İmperatorluğuna aid yerlərin fəthini belə açıqlayır:

"Hz. Məhəmməd Məkkəli bir Ərəb olaraq, Mədinədə dini əsaslara görə təşkilatlanmış bir cəmiyyət qurar və Sasani (İran) və Roma İmperatorluqları üzərinə gedəcək və hətta yerli səviyyədə onların yerinə keçəcək olan bu cəmiyyəti, Ərəb yarımadasının çox seqmentinə yayır."

Beləcə, Peyğəmbərimiz (səv)’in dövründə siyasi və iqtisadi baxımdan qeyri-mümkün kimi görünən bu əhəmiyyətli fəthlər, Allahın Hz. Məhəmmədə verdiyi bir möcüzə olaraq reallaşmışdır.

Fateh Sultan Məmmədin İstanbulu fəth etməsi və Roma İmperatorluğunun dağılması, Sürüşsəyərin  səltənətinin sona çatması demək idi.

"Uca Allah Kisraya oğlu Şireveyh" i müsəllət etdi. Şireveyh, onu bu ayda, bu gecədə və gecənin də bu saatında öldürdü! "

"Mənim dinim və hakimiyyətinin, Kisranın mülk və sənətinin çatdığı yerə qədər çatacaq."

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv), hökmdarları İslama dəvət qərarı almış və səhabələrindən Abdullah bin Huzayfe (ra) 'ye İran Kisrası Perviz İbni Azadımızdan elçi olaraq göndərmişdi. Iran Kisrası isə, qürurundan hiddətlənmiş və Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in dəvətini rədd etmişdi. Hətta, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’ə iki elçi göndərib, Müsəlmanların özünə təslim olmalarını söyləmişdir. Peyğəmbər Əfəndimiz isə bu iki elçini əvvəl islama dəvət etmişdir. Daha sonra isə, iki elçini sabahısı gün özlərinə qərarını bildirmək üzrə hüzurundan çıxartmışdır.

Ertəsi gün Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) elçilərə, Allahın özünə bildirdiyi bu xəbəri çatdırmışdır:

"Uca Allah Kisraya oğlu Şireveyh" i müsəllət etdi. Şireveyh, onu bu ayda, bu gecədə və gecənin də bu saatında öldürdü! "

Peyğəmbər Əfəndimiz ayrıca onlara xitab olaraq belə demişdir:

"Bazan'a (Kisra vasitəsi olaraq elçi göndərməsini əmr etdiyi qubernator) deyin ki: Mənim dinim və hakimiyyətinin, Kisranın mülk və səltənətinin çatdığı yerə qədər çatacaq. Yenə ona deyin ki: Əgər sən müsəlman olsan, bu anda idarə etməkdə olduğun yerləri sənə verəcəyəm , səni Ebnalardan (Cənubi Ərəbistanda yerləşən İranlılar) meydana gələn qövmə hökmdar edəcəyəm. "

Bunun üzərinə elçilər Yəmənə dönərək olub bitənləri izah etdilər və eşitdiklərindən son dərəcə təsirlənən Bəzən bunu "Vallah bu hökmdar sözü deyil. Elə sanıram ki, bu şəxs dediyi kimi bir peyğəmbərdir" sözləri ilə ifadə etdi.

Sonra da adamlarına "Onu necə tapdınız?" deyə soruşdu. Peyğəmbərimiz (səv)'in heybətindən son dərəcə təsirlənən elçilər, "Biz, ondan daha heybətli heç bir şeydən qorxmayan və gözətçisiz olan bir hökmdar görmədik. Təvazökar və piyada olaraq xalq arasında gedirdi" dedilər.

Bəzən, bir müddət gözləyib Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in Kisra haqqında söylədiklərinin doğru çıxıb çıxmayacağını görmək istədi. Beləcə Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in Allahın elçisi olduğuna əmin olacağını ifadə etdi. Aradan qısa bir müddət keçdikdən sonra Kisranın oğlu Şivereyh'ten Bazan'a bu tərcümədə bir məktub gəldi:

"Mən Kisranı öldürdüm. Bu məktubum sənə gəlincə, mənim adıma, xalqın biətniı al, Kisranın sənə yazmış olduğu şəxs haqqında da, yeni bir əmrim gələnə qədər gözlə və heç bir təşəbbüsə keçmə."

Bəzən və adamları hesab edincə, bu hadisənin tam Peyğəmbərimiz (səv) 'in ifadə etdiyi zamanda meydana gəldiyini gördülər.233 Bəzən bu böyük möcüzəni gördükdən sonra iman etdi və müsəlman oldu. Onu, Yəməndə yaşayan Ebnaların Müsəlman olması izlədi.234 Bəzən, Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in təyin etdiyi ilk qubernator idi və İran valilərindən imana gələn ilk adam idi.

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in, 628 ildə İran Kisrası Pərvizin İslama dəvət edən bir məktub göndərdiyi və İran Kisrası'nın, oğulu tərəfindən 628-ci ildə öldürüldüyü tarixi qaynaqlarda da göstərilən gerçək bir hadisədir.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (səv)’İn AXIR ZAMAN ƏLAMƏTLƏRİ HAQQINDA bİldİrdİklərİ

Axır zaman, qiyamətdən əvvəl dünya üzərində yaşanacaq olan bir dövrdür. Peyğəmbərimiz (səv)'in, axır zamanda reallaşacaq olan hadisələrlə əlaqədar bir çox xəbəri bizə çatmışdır. Bu hadisələrin, içində olduğumuz dövrdə bir-bir reallaşması Peyğəmbərimiz (səv)’in möcüzələrindən biridir. (Ətraflı məlumat üçün baxın. Qiyamət Əlamətləri, Hz. Süleyman, Axır Zaman Əlamətləri və Dabbetü'l Ərz, Harun Yəhya, Kültür nəşriyyatı) Hz. Məhəmməd (səv) öz yaşadığı dövrdən 1400 il sonra meydana gələn hadisələri, sanki həmin dövrü görən adam kimi ətraflı olaraq izah etmişdir.

Peyğəmbərimiz (səv)'in hədislərində bildirilən çox sayda axır zaman və qiyamət əlamətlərindən bunları saya bilərik:

"Qiyamətin dərhal yaxınında anarxiya və qarışıqlıq günləri vardır."

Axır zaman əlamətlərindən olan terror və şiddət hadisələri bu gün bütün dünya ölkələrində şiddətlənərək davam etməkdədir.

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) in keçmişdən verdiyi xəbərlər və hal-hazırda yaşanan hadisələr arasındakı paralellik, bu müqəddəs insanın saysız möcüzələrindən birini bizə göstərir.

 

"Dünya hərci-mərc içində qaldıqda, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildikdə, bəziləri bəzilərinə hücum etdikdə."

Bu gün dünyanın bir çox ölkəsində yaşanan və səbəbsiz yerə günahsız insanların qətl edildiyi müharibələr də Peyğəmbərimiz (səv)’in xəbər verdiyi qiyamət əlamətlərindəndir.

 

"Allah açıq-aşkar inkar edilmədikcə qiyamət qopmaz."

Çox məşhur olan ateist saytlara nümunələr

 

"Böyük şəhərlər dünən sanki yoxmuş kimi həlak olar."

Hədislərdə rəvayət edilən qiyamət əlamətlərindən biri də şəhərlərin yox olmasıdır. Yaxın dövrlərdə Meksika (sağda) və Tokioda (altda) reallaşan zəlzələlər hədislərin təcəllilərindəndir.

 

"Aclıq və həyat bahalılığı ala bildiyinə yayılacaq."

Dünyadakı zəngin qaynaqlara baxmayaraq dünyanın bir çox ölkəsində şiddətli aclıq yaşanmaqdadır. Bu vəziyyət, bütün insanların üzərində düşünməsi lazım olan əlamətlərdəndir.

"Kişilər kişilərlə, qadınlar qadınlarla kifayətləndiklərində  Qiyamət yaxınlaşmış olacaq."

"Qiyamət yaxınlaşınca ... qadınla yolun ortasında cinsi münasibətdə olacaq qədər həya ortadan qalxar."

"Cinayətlər artmadıqca. Qiyamət qopmaz."

 

Talikan'a (Əfqanıstana) təəssüf oldu. Həqiqətən, Allah Təalanın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Artıq Allahı haqqıyla bilən insanlar vardır.

Hədisdə Əfqanıstanın axır zamanda işğal ediləcəyinə işarə vardır. Rusların Əfqanıstanı işğalı olan 1979 ili Hicri 1400-ci ilə, digər bir ifadəylə Hicri 14. əsrin başlanğıcına bərabər gəlməkdədir

.

Şəkillərdə, 1979-cu ildə Rus ordusunun işğalındakı Əfqanıstan xalqının məruz qaldığı zülmün nümunələri görülməkdədir.

Rəsulullah: Fırat Çayı qızıl bir dağ üzərindən açılmadıkca qiyamət qopmayacaq ...

Fırat çayının suyu çəkilərək qızıl xəzinəsini şərhi zamanı yaxınlaşır. Hər kim, o zaman orada olsa o xəzinədən bir şey almasın.

Sunu idinin kitabında bu hədis "suyun dayandırılması" olaraq keçməkdədir. Həqiqətən də şəkildə görülən Keban Anbarı, Fırat çayının suyunu dayandıraraq kəsmişdir.

 

Dünyanın xarab olmuş yerlərinin abadlığı, abadlıq edilmiş yerlərinin təsviri qiyamətin şərt və əlamətlərindəndir

Alman Məclisinin (Reichstag) yıxılmış halı (1945-ci il). Altdakı şəkildə isə eyni binanın 1999-cu ildə yenidən inşa edilmiş halı görülməkdədir. Bənzər şəkildə bir çox bina bərpa edilməkdə və köhnə halına yenidən qovuşmaqdadır.

Mehdi üçün 2 əlamət vardır ki ... Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecəsi Ayın ikincisi də ortasında Günəşin tutulmasıdır.

Mehdinin çıxmasından əvvəl bir Ramazan içində Günəş iki dəfə tutulacaktır.

 

Ramazanda iki dəfə Ay tutulması olacaktır.

Sky Telescope jurnalı, İyul 199 (Yuxarıda) 31 İyul 1981 tarixində reallaşan Günəş tutulmanın Yuxarıdakı hədislərin cəmindən çıxan ortaq nəticələr bunlardır:

1. Ramazan Ayında Ay və Günəş tutulmaları olacaq.

2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaq.

3. Tutulmalar iki dəfə təkrarlanacaq.

Bu təsbitlərə uyğun olaraq, 1981-ci ildə (Hicri 1401-ci ildə) Ramazan Ayının 15-ci günü Ay, 29-cu günü də Günəş tutulmuşdur. Yenə "ikinci olaraq", 1982-ci ildə (Hicri 1402-ci ildə) Ramazan Ayının 14-cü günü Ay, 28-ci günü də Günəş tutulmuşdur.

Ayrıca bu hadisədə "Ay" ın Ramazanın tam ortasında BÜTÖV AY halında tutulması və diqqətləri çəkəcək bir əlamət olaraq meydana çıxması da son dərəcə mənalıdır.

(Altda Sağda) 31 İyul 1981 tarixində reallaşan Günəş tutulmasının rəsmi.

(Ən üstdə) 1981-ci ildə yaşanan Ay tutulmasının Sky Telescope jurnalının İyul 1999 tarixli sayında nəşr olunan rəsmi.

Soldakı təqvim yarpaqlarında isə 1981 və 1982 illərində reallaşan Ay və Günəş tutulmalarının tarixləri görülür.

 

O gəlmədən əvvəl, şərqdən işıq verən bir quyruqlu ulduz görünəcəkdir.

O ulduzun doğulması, Günəş və Ay tutulmasından sonra olacakdır.

Şərq tərəfindən bir kometa doğulub işıqlıq verəcək. Onun hər günkü irtifi (keçid istiqaməti) meşrıktan məğribədir (şərqdən qərbə doğrudur) .

- 1986-cı ildə (Hicri 1406) yəni 14-cü əsrin başlarında "Halley" quyruqlu ulduzu Dünyamızın yaxınından keçmişdir. Bu quyruqlu ulduz parlaq, işıqlı bir ulduzdur.

- Hərəkət istiqaməti şərqdən qərbə doğrudur.

  - 1981 və 1982 (1401-1402) illərində meydana gələn Ay və Günəş tutulmaları hadisəsindən sonra ortaya çıxmışdır.

"Onun çıxacağı il, insanlar həccə, başlarında bir əmr olmadan gedəcəklər ... Birlikdə Beyti Şərifi təvaf edəcəklər, sonra Minaya endiklərində, itlər kimi bir-birinə hücum edəcək, hacılar soyulacaq, qanlar Akabe Cemresinin üzərinə axacaq." (Qiyamət Əlamətləri, s. 168-169)

İnsanlar başlarında bir imam etmədən həcc edərlər. Minaya endiklərində Ətrafları, itlərin sarısı kimi sarılıb, qəbilələrin bir-birinə girməsi ilə böyük döyüşlər olar. Belə ki ayaqlar qan gölü içində qalar.

 

                  

Türkiyə qəzeti, 12 Avqust 1987            Türkiyə qəzeti, 2 Avqust 1987

1979 (Hicri 1400) 'da reallaşan bu Kəbə basqının ardından 7 il sonra Hicri 1407-ci ildə, Həcc əsnasında çox daha böyük qanlı bir hadisə meydana gəlmişdir. Bu hadisədə küçələrdə nümayiş edən hacılara hücumlarda 402 adam qətlə yetirilmiş, çox qan axıdılmışdı. Beyt-ül Muazzamanı yanında, Müsəlmanların (Səudiyyə Ərəbistanı əsgərləri ilə İranlı hacıların) bir-birlərini öldürmələri ilə böyük günahlar işlənmişdir. Bu qanlı hadisələr, əlaqədar hədislərdə təsvir edilən mühitlə çox böyük bənzərliklər daşıyır.

1979-cu ildə (Hicri 1 Məhərrəm 1400-cü ildə) Həcc əsnasında Kəbədə böyük bir qırğın olmuşdur. (1 Məhərrəm 1400) Hadisənin meydana gəlmə tarixi Hicri 1400-cü ilin ilk günüdür. Bu sırada 30 adam həyatını itirmişdir. Peyğəmbərimiz (səv) hədisdə: "Hz. Mehdi (əs) çıxacağı il" Kəbədə belə əhəmiyyətli bir hadisənin olacağından bəhs edir. "Çıxacağı il" ifadəsi bu baxımdan son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki həm bu hadisə həm də Hz. Mehdi (əs) çıxış tarixi 1979-ci ili göstərir. 1979-cu ildə reallaşan bu hadisədən sonra 7 il sonra həcc əsnasında çox daha qanlı bir hadisə daha meydana gəlmişdir. Bu səfər də 402 adam öldürülmüşdür. Ancaq bu hadisənin ilkindən fərqi son hadisənin Kəbənin içində deyil yanında reallaşmış olmasıdır. Bu 2 hadisə də hədislərdə Hz. Mehdi (əs) çıxış əlaməti olaraq izah edilən "Kəbə basqını və Kəbədə qan axıdılması" hadisələri ilə tam olaraq eyni şəkildə olmuşdur.

Hüseyn b. Əli (ra) dan belə rəvayət olunmuşdur:

"Göy üzündə şərq cəhətindən, gecəni aydıladan böyük bir atəş gördüyünüz vaxt, həmin  o an, Hz. Mehdi (əs) ın gəliş vaxtıdır."

Hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bildirdiyi bu böyük partlama və sonra ortaya çıxan böyük atəş 1979-cu ildə yəni Hicri 1400-cü ildə Kadıköy sahillərində baş verən İndependenta adlı neft yüklü tankerin partlayışını xəbər verir. Peyğəmbərimiz (səv), İstanbulda meydana gələn bu böyük hadisə anının Hz. Mehdi (as) 'nin İstanbula gəliş vaxtı olduğunu; "... O AN, HZ. MEHDİ (ƏS) gəlişi vaxtıdır." ifadəsiylə açıq bir şəkildə bildirmişdir.

Bir atəş sizi örtəcəkdir. O atəş bu gün Berehut deyilən vadidə sönük vəziyyətdədir. O atəş içində müdhiş əzab olduğu halda insanları örtər. O atəş insanları, malları yandırıb bitirər. Səkkiz gün içində külək ilə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar. Gecəki istisi gündüzki hərarətindən daha şiddətlidir. O atəş insanların başının üzərindən ərşin altına qədər yaxınlaşaraq yer üzü ilə səma arasında göy gurultusu kimi qorxunc səs-küyü olar, buyurdu.

- Küveytə yanan neft, insan və heyvanlar arasında ölümə səbəb olmaqdadır. Mütəxəssislərə görə gündə yarım milyon ton neft duman olaraq atmosferə qarışmaqdadır. Hər gün 10 min tondan çox is, kükürd, karbon və böyük miqdarda xərçəng yayıcı xüsusiyyəti olan Hidrokarbonların bulud kimi körfəz üzərində asılı dayanmaqdadırlar ... Yalnız Körfəz deyil, onun şəxsində dünya yanmaqdadır.

- Alova verilən iki quyu, Türkiyənin bir gündə çıxara bildiyi qədər neft verir və tüstülər 55 km. uzaqlıqdakı Səudiyyə Ərəbistanından belə görülə bilir.

- Körfəzdə sönməyən fəlakət xəbərləri: Küveytdə atəşə verilən yüzlərlə neft quyusu alov alov yanır. Mütəxəssislərin "söndürmək son dərəcə çətin" dedikləri neft quyularındakı yanğının Türkiyədən Hindistana qədər olan geniş bir bölgəni ən az 10 il müddətlə təsir edəcəyi bildirilir.

Atəşə verilən neft quyularından çıxan alov və tüstülər atmosferi davamlı çirklənməkdədir. Küveyt gündüzləri gecə mənzərəsi kəsb edir. Alovlarla birlikdə yüksələn hisə verilmiş rəngi duman, Küveyt səmalarında payızdan qış mövsümünə keçişi xatırladır ... Küveytin hamısının yaşanacaq hala gəlməsi üçün ən az bir illik bir zamana ehtiyac vardır. Kilometrlərlə uzaqdan görülən alovlarla birlikdə yüksələn tüstü, Küveyt səmalarını tamamilə örtərək ölkəni yaşanmaz hala gətirir və sərvət sahibləri Küveyti tərk etməkdədirlər.

 

O, (Mehdi), Günəşdən bir əlamət görünənə qədər gəlməyəcəkdir.

Günəşdə meydana çıxacaq olan bu əlamət, 20-ci əsrdə görünən böyük partlama ola bilər. Yandakı şəkildə solda görülən, Günəşin 1996-cı ildə çəkilən şəkilidir. Sağda görülən isə, 2000-ci ildə çəkilən, Günəşin partlamalar nəticəsində aldığı son halının görünüşüdür.

11 Avqust 1999-cu ildə reallaşan Günəş tutulması 20 əsrin sonuncu Günəş tutulmasıdır. İlk dəfə bu qədər çox insan Günəş tutulmasını, bu qədər uzun bir müddət izləyə bilmiş, araşdırma fürsəti əldə etmişdir. Aşağıda, 1999-ci ildəki Günəş tutulması ilə əlaqədar çıxan bəzi qəzet xəbərləri görülməkdədir. Bu hadisə də, hədisdə diqqət cəlb edən "Günəşdən bir əlamət" olaraq qiymətləndirilə bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

Biləsən ki, Səhabələrin verdiyi xəbərə görə, Rəsulullah Əfəndimiz (səv) belə buyurmuşdur:

"Vəd edilən Mehdinin zühur müqəddimələri olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman, ŞƏRQ tərəfindən iki DİŞLİ (1) Münəvvər (2) bir buynuz (3) ÇIXAR." Bu ulduz da doğulmuşdur. Amma o, yoxsa onun bir bənzəri ola bilərmi?

Bu ulduza:

-Quyruqlu ulduz, adının verilməsi, ehtimal ki, bu anlatmalara söykənir:

-Sabitlər seyri, Məğribi (QƏRBDƏN) MEŞRİKADIR (Şərqə) (4) ...

 (İmam-ı Rəbbani, Məktubat-ı Rəbbani, 381. Məktub, s.1184)

Peyğəmbər Əfəndimiz (səv)’in hədisində axır zamanda gəlməsi gözlənilən Hz. Mehdi (əs) ın çıxış əlaməti olaraq ifadə etdiyi və İmam-ı Rəbbaninin də detallı olaraq təfsir etdiyi "iki dişli münəvvər (işıqlandırıcı) bir buynuz çıxar" ifadəsi 24 Fevral 2009-cu ildə Dünyaya ən yaxın nöqtədən keçən Lulin quyruqlu ulduzuna işarə etməkdədir . (Doğrusunu Allah bilir.) Hədisdəki ifadələrin hamısının Lulin quyruqlu ulduzunun xüsusiyyətləriylə birə-bir uyğunlaşması  çox böyük bir möcüzədir və Hz. Mehdi (əs) gəlişini gözləyən bütün möminlər üçün də çox böyük bir müjdədir.

(1) ... iki dişli ...: Lulin kometasının arxa qisimindəki quyruğun çəngəlli olması, hədisdəki iki dişli ifadəsiylə birə-bir uyğun gəlməkdədir

(2) ... münəvvər (işıqlandırıcı) ...: Hədisdə bəhs edilən münəvvər (işıqlandırıcı) sifəti, Lulin quyruqlu ulduzunun Dünyaya yaxınlaşdıqca 6 ulduz parlaqlığı qədər artan parlaqlığına işarə edir.

(3) ... bir buynuz ...: Lulin quyruqlu ulduzunu digər quyruqlu ulduzlardan ayıran ən əhəmiyyətli fərqliliyi, ulduzun nüvəsinin arxa qisimdə iştirak edən quyruğunun qarşısında, nüvənin ön qisimində yəni irəliləmə istiqamətində də bir quyruğunun olmasıdır. Lulin quyruqlu ulduzunun çəkilmiş fotoşəkillərinə baxıldığında da əks istiqamətdəki iki quyruğun şəkil etibarilə bir buynuzu xatırlatdığı ilk baxışda fərq edilməkdədir.

(4) ... mağripten (qərbdən) meşrikadır (şərqə) ...: Hədisin davamında iştirak edən "Sabit seyri, məğrib (qərbdən) meşrikadır (şərqə) ..." ifadəsi hədisdə hərəkət edən bir cisimə, bir quyruqlu ulduza diqqət çəkildiyini təsdiq edir. Necə ki digər göy cisimləri meşrikten (şərqdən) məğrib (qərbə) doğru saat istiqamətinin əksinə istiqamətində hərəkət edərkən, Lulin quyruqlu ulduzunun seyri saat istiqamətində yəni mağripten (QƏRBDƏN) meşrika (ŞƏRQƏ) 'dır.

Başqa heç bir göy cisiminə görülməyən bu xüsusiyyətin Lulin quyruqlu ulduzunda olması və bunun təxminən 1400 il əvvəl Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) tərəfindən Hz. Mehdi (əs) ın çıxışının xəbərçisi olaraq bildirilmiş olması şübhəsiz ki çox böyük bir möcüzədir.

Tozlu dumanlı, qaranlıq bir fitnə görüləcək, bunu digərləri təqib edəcək ...

Fitnə, "insanın ağıl və ürəyini birbaşa haqq və həqiqətdən sapdıracaq şey, saval, azdırma, qarşıqlıq, ixtilaf, döyüş" kimi mənalara gələn bir sözdür. Hədisdə bu fitnənin ardında toz və duman olacağı göstərilir.

Həmçinin bu fitnənin "qaranlıq" olaraq xarakterizə edilməsi, haradan gəldiyi müəyyən olmayan, gözlənilməz bir hadisəyə olduğuna işarə kimi qəbul edilə bilər. Bu prizmadan baxıldığında söz mövzusu hədisin, 11 Sentyabr 2001 tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York və Vaşinqton şəhərlərində meydana gələn, dünya tarixinin ən böyük terror hadisəsi olaraq xarakterizə edilən hücuma işarə etməsi

 

ANA SƏHİFƏ

Müəllif Haqqında      Digət saytlar      Quran-ı Kərim

   Bizə dəstək olun      Kitablar      Filmlər      Məqalələr      Hədislər

Saytı mənbə göstərərək çoxalda və köçürə bilərsiniz.

www.adnanoktar.az